• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    phongqlclvctxhbvlna@gmail.com

Sơ đồ mặt bằng bệnh viện lao và bệnh phổi nghệ an

Ngày 21/3/2018