• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    phongqlclvctxhbvlna@gmail.com

Thông báo V/v đổi tên Bệnh viện

Ngày 06/12/2018

Nội dung: Thông báo V/v đổi tên Bệnh viện

/Hinh/files/5356 Thông báo V/v đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An thành Bệnh viện Phổi Nghệ An