• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    phongqlclvctxhbvlna@gmail.com

Một số hình ảnh cải tiến CL Bệnh viện

Ngày 11/10/2018

Hình ảnh cải tiến CLBV năm 2018/Hinh/files/Anh%20cai%20tien.pdf