• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    phongqlclvctxhbvlna@gmail.com

Kết quả Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Ngày 06/12/2018

Kết quả Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 462/KH-BVL&BP  ngày 01 tháng 10 năm 2018 của bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An về việc Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018; QĐ số 410/QĐ - BVL&BP ngày 01/10/2018 về việc thành lập Đoàn tự Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Thực hiện công văn số 2525/KH-SYT.NYT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Y tế Nghệ An về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018;

Bệnh viện đã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và tiếp đoàn phúc tra của Sở Y tế. Kết quả đánh giá cụ thể như sau:

Nội dung Kết quả: /Hinh/files/KQ%20KIEM%20TRA%20DANH%20GIA%20CLBV%20C%E1%BB%A6A%20SYT%20NAM%202018_CT.pdf