• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    phongqlclvctxhbvlna@gmail.com

06/12/2018

Kết quả Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

11/10/2018

Một số hình ảnh cải tiến CLBV năm 2018

26/6/2018

5S là nền tảng cơ bản, các hệ thống để thực hiện đảm bảo chất lượng:

02/5/2018

Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện